Usnesení z Valné hromady T.J. Sokol Ostrava-Proskovice

U  S  N  E  S  E  N  Í

VOLEBNÍ  VALNÉ  HROMADY

Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava - Proskovice

ze dne 17. 3. 2016

    1.  Valná hromada schvaluje

-     zprávu o činnosti jednoty za rok 2015

-     zprávu o hospodaření za rok 2015

-          plán činnosti jednoty na rok 2016

-          rozpočet na r. 2016

-          zprávu kontrolní komise

 
2.  Valná hromada bere na vědomí

-     zprávu mandátové komise  o účasti na VH

-     zprávy o činnosti odboru sokolské všestrannosti a sportovních  oddílů

-     zprávu o členské základně

    3. Valná hromada ukládá

-          průběžně doplňovat členskou základnu jednoty z řad dětí, mládeže a dospělých

-          zajistit ve spolupráci se Sokolskou župou Moravskoslezskou proškolení cvičitelů všestrannosti

-          dle plánu činnosti uspořádat všechny akce se zajištěním co největší účasti cvičenců a diváků

-          účastnit se akcí v rámci soutěží a vystoupení pořádaných sokolskou župou Moravskoslezskou

-          prezentovat činnost jednoty na stránkách zpravodaje Florián vydávaném městským obvodem

-          rozvíjet činnost sportovních oddílů a divadelního spolku

-          pokračovat v činnosti podle finančních možností jednoty a ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a městským obvodem Ostrava - Proskovice

 

4.   Valná hromada zvolila:

Výbor tělocvičné jednoty:

Starosta: Veronika Dostálová

Místostarosta: Karel Franczyk

Jednatel: Hana Matoušková

Hospodář: Táňa Paličková

Náčelník: Vít Adámek

Vzdělavatel: Eva Petrůjová

Další členové výboru: Kateřina Rusková, Jitka Švihelová, Martin Kunz, Eva Dobešová,  Regina Šerá

 

Členy kontrolní komise:

Eva Paličková, Ludmila Firlová, Zdeněk Dvorský

 

V Ostravě – Proskovicích                                      dne 17.3.2016